t Grunnegs van, veur en deur ons aalmoal

Achtergrond: schilderij 'Avond in Groningen' gemaakt door
Rutger Hiemstra in 2018.

Welkom

Woord van de dag
Zinnen uit het corpus
Recente donaties
Sprekende kaart
Van old noar jong
Stemmen van Grunnen
Klik op de en doe mee!
Woordenboek
Klik op voor een woordwolk op basis van de gevonden zinnen.

Doneren


Hier kunt u Groningse woorden doneren! We vragen u nu eerst enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Als alle velden zijn ingevuld, kunt u een onbeperkt aantal woorden invoeren en inspreken.Doneren


Het invullen van een Gronings woord en de Nederlandse vertaling is verplicht. Het is leuk als u ook de vertaling in het Engels en/of Duits en/of Fries geeft, maar dit is niet verplicht.
Wilt u het woord inspreken? Klik dan hieronder op de knop met de microfoon. Geef WoordWaark toestemming om uw microfoon te gebruiken als daar om gevraagd wordt. Spreek daarna het woord in. Klik na het inspreken op middelste knop om de opname te stoppen. Klik op de rechter knop om de opname te beluisteren en te controleren of het goed is gegaan. Indien de opname niet goed hoorbaar is, doet u de opname dan opnieuw, waarbij u de microfoon dichter bij uw mond houdt, of de opname in een stille omgeving maakt.

Gronings schrijven


Spellingregels van het Gronings

Auteur: Siemon Reker

In het Zakwoordenboek Gronings-Nederlands Nederlands-Gronings beschrijft Siemon Reker de spellingregels van het Gronings. De auteur begint met een algemene inleiding. Vervolgens komen de uitgangspuntenaan de orde, waaronder de nauwe relatie met de Nederlandse spelling. Aan de beginselen van de orthografie van de standaardtaal gaan enkele hoofdregels van het Gronings vooraf. Daarna wordt groepsmatig ingegaan op aspecten van de Groninger spelling.

Een pdf met de complete spellingsregels van het Gronings volgens het zakwoordenboek van Siemon Reker kan hier worden geladen.


Hogelandster waarkwoorden

Auteurs: Hindry Schoonhoven, Christopher Bergmann

Iedereen die een vreemde taal leert, heeft een hele kluif aan de werkwoorden. Bij het Gronings is dat niet anders. Daarom helpt dit boek een handje. Met zijn uitgewerkte lijst van onregelmatige werkwoorden is het een handig naslagwerk. De toelichting op het systeem achter de zwakke werkwoorden, de aanwijzingen voor uitspraak en schrijfwijze en de talrijke vertaaloefeningen maken Hogelandster waarkwoorden een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die zich het Gronings probeert eigen te maken.

Een pdf van dit boekje kan hier worden geladen.


Klunderloa: Grunnegs veur grondschoulen

Op de Klunderloa website zijn kinderboekjes, verhalen, gedichten en liedjes met lessuggesties te vinden. Je kunt ook verhalen en liedjes beluisteren en meezingen of een game spelen om zo kennis te maken met het Gronings. Klunderloa is geschikt voor gebruik op basisscholen door leraar en leerling, maar ook voor ouders en andere belangstellenden. Het lesmateriaal is toegankelijk voor iedereen en er kan op ieder gewenst moment op een speelse manier aandacht besteed worden aan de Groninger taal.

Klik hier om deze website te bezoeken.

Publicaties


Uitspraakverschillen kwantificeren met een innovatieve akoestische afstandsmaat

Binnen de wetenschappelijke afdeling van het CGTC publiceerde promovendus Martijn Bartelds een interessant en baanbrekend methodologisch artikel over een nieuwe digitale methode om automatisch de verschillen in manieren van uitspraak van klanken te bepalen, waardoor in het taalkundig onderzoek ook naar het Gronings voortaan efficiënter kan worden gewerkt. Voor WoordWaark zal deze methode zeker zijn nut gaan afwerpen. Benieuwd naar het volledige onderzoek? Klik hier om er meer over te lezen.

Medewerkers


Team

WoordWaark is een interactieve multimediale taaldatabank voor het Gronings waarmee geschreven en gesproken materiaal doorzocht en/of beluisterd kan worden. Deze website werd ontwikkeld door Goffe Jensma (supervisor), Wilbert Heeringa (programmeur) en Anna Pot (PR) binnen het Centrum Groninger Taal & Cultuur.


Vrijwilligers

De hulp van onze vrijwilligers is van onschatbare waarde. Ze zijn/waren betrokken in de volgende projecten:

  1. Correctie digitale versie van K. ter Laan.
  2. K. ter Laans Nieuw Groninger woordenboek uit 1952 werd jaren geleden gedigitaliseerd. Fouten die daarbij ontstonden waren grotendeels gecorrigeerd. Om de digitale versie passend te maken voor WoordWaark, vond een herstructurering plaats door middel van de computer. Hierbij ontstonden weer andere fouten. De volgende vrijwilligers werkten aan de correctie van deze fouten: Wim Bastiaanse, Stip ter Laan, Aeilko Muntenga, Klaas Pieterman, Henk Scholte, Leo Tepper, Geesje Vos, Alie de Vries, Bert Weggemans.

  3. Correctie vragenlijsten Vroag & Antwoord jaren '80
  4. Vroag & Antwoord was een enquête die door Siemon Reker in de jaren 80 onder sprekers van het Gronings gehouden werd. Dit zijn allemaal papieren enquêtes. We willen het materiaal graag beschikbaar maken in WoordWaark. Om dat mogelijk te maken wordt het materiaal gedigitaliseerd. De volgende vrijwilligers zijn/waren betrokken: Wim Blaauw, Els Castelein, Saakje van Dellen, Reint Eppens, Marijke Hofman, Harry Schilthuis, Alie de Vries, Hanneke de Vries, Willy Westerdijk.

  5. Correctie vragenlijsten Vroag & Antwoord 2012-2015
  6. Van 2012 t/m 2015 werd Vroag & Antwoord herhaald door middel van een online enquête. Het materiaal is daardoor digitaal beschikbaar. Toch was de nodige correctie nodig. Bijvoorbeeld de plaatsnamen werden niet altijd goed gespeld. Soms gaven mensen als antwoord 'geen idee' of 'weet ik niet'. Het is dan beter dat weg te laten. De volgende vrijwilligers werkten aan het opschonen van dit materiaal: Anneke Gankema, Gea Straat († juni 2019), Lisanne de Jong, Hedwig Sekeres.

  7. Digitalisatie 800 bronnen voor het Corpus Geschreven Gronings
  8. Vrijwilligers helpen of hielpen mee in de verschillende fasen van dit project.

Disclaimer


Inhold

Dizze app baidt tougang tot het grootste gedailte van de woordenschat van het Grunneger dialect. De opnoame van woorden en uutdrukkings in de toal-database holdt nait automoatisch in dat de ontwikkeloars van de app heur gebruuk stimuleren.


Aansproakelekhaaid

Dizze app wordt leverd in de stoat woarin het product zuch op dat mement bevindt, zunder ainigerlei garantie, uutdrukkelek of stilzwiegend, hieronder begrepen, mor nait bepaarkt tot, de stilzwiegende garanties dat het veur een bepoald doul geschikt wezen zol, of de garantie van meugeleke schending van rechten van daarden. Zunder het veuroafgoande ook mor ainigszins te bepaarken, geft het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur gain enkele garantie dat: 1) dizze app voldöt aan joen eisen, 2) dizze app van tied tot tied onderbroken wordt, veileg is of gain fouten bevat, 3) de resultoaten dai verkregen worden deur het gebruuk van de app effectief, nauwkeureg of betrouwboar binnen, 4) de kwaliteit van de app aan joen verwachtings voldöt, 5) fouten in de app corrigeerd worden.


Gain verantwoordelijkhaid

De app en zien documentoatsie kinnen technische dan wel andere fouten , onnauwkeurigheden of typogroafische fouten bevatten. Het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur kin wiezigings aanbrengen aan de app of aan zien documentoatsie dai op heur website beschikboar steld worden. Het is meugelek dat de app of zien documentoatsie verolderd binnen, en het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur verbindt zuch er nait tou om dizze te updaten. Het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur aanvoardt gain enkele aansproakelekhaaid veur fouten en omissies in de app of in zien ducmentoatsie dai op heur website beschikboar binnen. In gain geval zal het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur aansproakelek wezen jegens joe of jegens daarden veur schoade van welke oard dan ook – gespecifieerd, strafrechtelijk, incidenteel, indirect of biekommend, of welke andere schoade ook, doaronder, zunder ainege bepaarking, schoade dai het gevolg is van het verlais van gebruuk, gegevens of winst, ongeacht of het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur wezen is op de meugelekhaaid van dergelieke schoade, en elke meugeleke aansproakelekhaaid dai oafkomsteg is uut of in verband stijt met het gebruuk van dizze software. Het gebruuk van de app gebeurt op boasis van joen aigen oordeelkundeghaaid en risico, met dien verstande dat joe, en allenneg joe, verantwoordelek binnen veur ale meugeleke schoade aan joen computersysteem of verlais van data deur dergelieke activiteiten. Mitdailings of informoatsie dai joe mondeling of schriftelek kregen hebben van het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur, geven gain enkele garantie veur de software.


Links noar websites

Onze website kin links bevatten noar websites dai het aigendom binnen van of bedaind worden deur daarden. Het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur geft gain enkele garantie of representoatsie, uutdrukkelek kof stilzwiegend, over dergelieke gelinkte websites, en aanvoardt gain enkele aansproakelekhaaid veur ale schoade en verlais, hou dan ook veroorzoakt, in verband met het gebruuk van of het vertraauwen op informaotsie, materioal, produkten en dainsten op of meugelek moakt deur een dergelieke website.


Copyright

Het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur bezit het copyright veur de gehaile inhold binen dizze website. Zunder uutdrukkeleke toustemming van het Centrum veur Grunneger Toal en Cultuur is het verboden om gehail, gedeeltelek, of andere beschaarmde op dizze website te integreren in andere programmoa ’s of andere websites of ze op ainegerlaai andere menaaier te gebruken, onder de veurwoarde en uutslutend tot de moate woarin dit specificeerd is in de regels van de verplichtende wetgeving (zoas het recht om citeerd te worden), of het mout al wezen veur specifiek materioal dat anderszins vermeld wordt.


Privacy

Dizze website bruukt cookies dai bruukt worden om gegevens te verzoameln. Door dizze site te bruken goan joe der mit akkoord dat der cookies ploatst worden. Google Analytics wordt bruukt om websiteverkeer bie te holden en te rapporteren. Lezen joe ook: Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken .


Other

Van tied tot tied kinnen der wiezegings aanbrocht worden in de disclaimer.


Met dank aan Bert Weggemans voor het vertalen van de disclaimer uit het Engels naar het Gronings. Eventuele fouten blijven voor verantwoordelijkheid van het CTGC. Indien er verschillen zijn tussen de Groningse en de Engelse versie geldt de Engelse versie.
Disclaimer


Inhoud

Deze app voorziet in het grootste gedeelte van het vocabulaire van het Groninger dialect. De opname van woorden en uitdrukkingen in de taal-database impliceert niet automatisch dat de ontwikkelaars van de app hun gebruik stimuleren.


Aansprakelijkheid

Deze app wordt geleverd in de staat waarin het product zich op dat moment bevindt, zonder enigerlei garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen, maar niet beperkt tot, de stilzwijgende garanties dat het voor een bepaald doel geschikt zou zijn, of de garantie van mogelijke schending van rechten van derden. Zonder het voorgaande ook maar enigszins te beperken, geeft het Centrum Groninger Taal & Cultuur geen enkele garantie dat: 1) deze app aan uw eisen voldoet, 2) deze app van tijd tot tijd zal worden onderbroken, veilig is of geen fouten bevat, 3) de resultaten die worden verkregen door het gebruik van de app effectief, nauwkeurig of betrouwbaar zijn, 4) de kwaliteit van de app aan uw verwachtingen voldoet, 5) fouten in de app worden gecorrigeerd.


Geen verantwoordelijkheid

De app en zijn documentatie kunnen technische dan wel andere fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Het Centrum Groninger Taal & Cultuur kan wijzigingen aanbrengen aan de app of de documentatie daarvan die op haar website beschikbaar worden gesteld. De app en zijn documentatie kunnen verouderd zijn, en het Centrum Groninger Taal & Cultuur verbindt zich er niet toe om deze te updaten. Het Centrum Groninger Taal & Cultuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en omissies in de app of documentatie die op haar website beschikbaar zijn. In geen geval zal het Centrum Groninger Taal & Cultuur aansprakelijk zijn jegens u of derden voor schade van welke aard dan ook – gespecificeerd, stafrechtelijk, incidenteel, indirect of bijkomend, of welke andere schade dan ook, daaronder, zonder enige beperking, schade die het gevolg is van het verlies van gebruik, gegevens, of winst, ongeacht of het Centrum Groninger Taal & Cultuur is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade, en elke mogelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze software. Het gebruik van de app geschiedt op basis van uw eigen oordeelkundigheid en risico en met dien verstande dat uitsluitend u verantwoordelijk bent voor enigerlei schade aan uw computersysteem of verlies van data door dergelijke activiteiten. Mededelingen of informatie, mondeling dan wel schriftelijk door u verkregen van het Centrum Groninger Taal & Cultuur, bieden geen enkele garantie voor de software.


Gelinkte websites

Onze website kan links bevatten naar websites die het eigendom zijn van en worden bediend door derden. Het Centrum Groninger Taal & Cultuur geeft geen enkele garantie of representatie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over dergelijke gelinkte websites, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle schade en verlies, hoe dan ook veroorzaakt, in verband met het gebruik van of vertrouwen op informatie , materiaal, producten en diensten op of toegankelijk gemaakt door en dergelijke website.


Copyright

Het Centrum Groninger Taal & Cultuur bezit het copyright van de gehele inhoud binnen deze website. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Centrum Groninger Taal & Cultuur is het verboden om geheel, gedeeltelijk, of andere beschermde inhoud op deze website te integreren in andere programma’s of andere websites of ze op enigerlei andere wijze te gebruiken, op voorwaarde en uitsluitend tot de mate waarin dit is gespecificeerd in de regels van verplichtende wetgeving (zoals het recht te worden geciteerd), of het moet zijn voor specifiek materiaal dat anderszins wordt vermeld.


Privacy

Deze website gebruikt cookies die gebruikt worden om gegevens te verzamelen. Door deze site te gebruiken stemt u ermee in dat deze cookies worden geplaatst. Google Analytics wordt gebruikt om websiteverkeer bij te houden en te rapporteren. Leest u alstublief ook: Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken .


Overig

Er kunnen van tijd tot tijd veranderingen worden aangebracht in de disclaimer.


Met dank aan Bert Weggemans voor het vertalen van de disclaimer uit het Engels naar het Nederlands. Eventuele fouten blijven voor verantwoordelijkheid van het CTGC. Indien er verschillen zijn tussen de Nederlandse en de Engelse versie geldt de Engelse versie.
Disclaimer


Content

This website provides the larger part of the Groningen dialect vocabulary. The inclusion of words and expressions in the language database does not automatically imply that the developers of this website promote their use.


Liability

This website is provided 'as is' without warranty of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of fitness for a purpose, or the warranty of non-infringement. Without limiting the foregoing, the Centrum Groninger Taal & Cultuur makes no warranty that: 1) the website will meet your requirements, 2) the website will be uninterrupted, timely, secure or error-free, 3) the results that may be obtained from the use of the website will be effective, accurate or reliable, 4) the quality of the website will meet your expectations, 5) any errors in the website will be corrected.


No responsibility

The website and its documentation could include technical or other mistakes, inaccuracies or typographical errors. The Centrum Groninger Taal & Cultuur may make changes to the website or documentation made available on its web site. The website and its documentation may be out of date, and the Centrum Groninger Taal & Cultuur makes no commitment to update such materials. The Centrum Groninger Taal & Cultuur assumes no responsibility for errors or ommissions in the website or documentation available from its web site. In no event shall the Centrum Groninger Taal & Cultuur be liable to you or any third parties for any special, punitive, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever, including, without limitation, those resulting from loss of use, data or profits, whether or not the Centrum Groninger Taal & Cultuur has been advised of the possibility of such damages, and on any theory of liability, arising out of or in connection with the use of this software. The use of the website is done at your own discretion and risk and with agreement that you will be solely responsible for any damage to your computer system or loss of data that results from such activities. No advice or information, whether oral or written, obtained by you from the Centrum Groninger Taal & Cultuur shall create any warranty for the software.


Linked websites

Our website may contain links to websites owned and operated by third parties. The Centrum Groninger Taal & Cultuur makes no warranties or representations, express or implied about such linked websites, and accepts no liability for any damage or loss, however caused, in connection with the use of or reliance on any information, material, products or services contained on or accessed through any such linked website.


Copyright

The Centrum Groninger Taal & Cultuur owns the copyright of all contents contained within this website. Without the explicit written permission of the Centrum Groninger Taal & Cultuur it is prohibited to integrate in whole, or in part, any of the protected contents published on this website into other programs or other web sites or to use them by any other means, under condition and only to the extent this is specified in rules of imperative law (such as right of quotation), or it must be for specific material indicated otherwise.


Privacy

This website uses cookies that are used to collect data. By using this site you agree to these cookies being set. Google Analytics is used in order to track and report website traffic. Please read also: How Google uses data when you use our partners' sites or apps .


Other

The disclaimer may be changed from time to time.

Vragen of suggesties? Laat het ons weten!


Naam:E-mailadres:Onderwerp:Bericht